Protocol tegen seksuele intimidatie

‘Samen naar een sociaal veilig sportklimaat

Protocol tegen seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag

Inleiding

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport.

Het bestuur van V.V. De Wilper Boys onderschrijft dit en daarom willen we ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel.

Binnen de sportvereniging heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is sprake van lichamelijk contact. Niet alleen tijdens het voetbal zelf, maar denk ook aan in kleedkamers vertoeven en douchen in gemeenschappelijke ruimten.

In het protocol, gebaseerd op informatie van KNVB en NOC*NSF, is vastgelegd hoe wij als V.V. De Wilper Boys, door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden, seksuele intimidatie binnen de vereniging trachten te voorkomen.

Dit betekent onder andere dat met ingang van seizoen 20/21 van iedere begeleider een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verlangd wordt. Onder begeleiders worden verstaan trainers, coaches en anderen die een actieve rol spelen binnen onze vereniging rondom begeleiding van onze leden.

Daarnaast wordt beschreven hoe je (dreigende) incidenten kunt melden. Tot slot wordt gewezen op de sanctiemogelijkheden als een situatie niet tot een oplossing komt.

 

A. Gewenste omgang bevorderen

Voetballers/alle leden

Het is erg belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen binnen de vereniging. Hier hoort bij dat zij zich niet (seksueel ) geïntimideerd mogen voelen. Niet fysiek, niet verbaal, niet via sociale media of anderszins. Om de risico’s daarop zo klein mogelijk te maken hebben wij een aantal omgangsregels opgesteld. Deze regels luiden als volgt:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan (cyber)pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur

Begeleiders

Naast algemene omgangsregels hebben wij ook aanvullende regels opgesteld voor trainers, coaches en anderen, die een actieve rol spelen binnen onze vereniging.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

B. Aanstelling nieuwe vrijwilligers

Met ingang van seizoen 20/21 wordt bij V.V. De Wilper Boys van iedere begeleider een VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag) verlangd. Onder begeleiders worden verstaan trainers, coaches en anderen die een actieve rol spelen binnen onze vereniging. Dit geld ook voor bestuursleden, jeugdbestuursleden en de taakbeheerders van uiteenlopende commissies. Dit wordt verder doorgezet naar de overige relevante betrokkenen binnen de vereniging. Vrijwilligers zullen hiervan tijdens introductie gesprek op de hoogte worden gesteld.

 

C. Hoe te handelen in situaties van seksuele intimidatie.

Doet zich een situatie voor dat een (jeugd)lid zich seksueel geïntimideerd voelt of dat iemand zich zorgen maakt over het gedrag van een begeleider/vrijwilliger dan vragen we jou/u dit te melden. Dit kan op verschillende manieren zowel binnen als buiten V.V. De Wilper Boys.

 1. Bij de vertrouwenspersonen van de vereniging n.l. Wim Stolk.

Hij biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou/u naar een oplossing, Klik hier voor meer informatie. Hij is bereikbaar via mail VErtContPers@outlook.com en neemt daarna persoonlijk contact op. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

 1. Binnen de KNVB fungeren vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt.

Bij(dreigende) incidenten kunnen zij mensen doorverwijzen naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties. De KNVB heeft zelf namelijk niet de expertise in huis om de diepte in te gaan bij deze vraagstukken. Daarom verwijst de KNVB direct door naar specialisten die daarin gespecialiseerd zijn. Bij de KNVB werken voor de eerste opvang 6 opgeleide vertrouwenscontactpersonen waar( leden van) verenigingen die te maken krijgen met seksuele intimidatie /grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging terecht kunnen. Zij verzorgen de eerst opvang. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen vervolgstappen.

Wil je in contact komen met een KNVB vertrouwenscontactpersoon?

Zie voor contact gegevens op de KNVB website: https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie/vertrouwenscontactpersonen

 • De directe Hulplijn Seksuele Intimidatie van de NOC*NSF

Ook kan er rechtstreeks contact met NOC*NSF worden opgenomen. Medewerkers van vertrouwenspunt sport bieden een luisterend oor hebben een adviserende rol en kunnen door verwijzen, naar bijvoorbeeld de sportbond of politie voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp

Uiteindelijk ligt de beslissing over wel of niet vervolgstappen nemen bij de degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Zie voor contact gegevens op de website centrum veilige sport van het NOC*NSF website: https://centrumveiligesport.nl/contact

NOC*NSF heeft een poule van vertrouwenspersonen en adviseurs met specialistische kennis op het gebied van seksuele intimidatie. Zij geven regionaal ondersteuning en advies aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

 

D. Sancties

Het bestuur kan interne sancties opleggen, zoals het ontzetten van een begeleider uit zijn functie en of royeren als lid van de vereniging. De meest ingrijpende sancties, denk aan overtredingen van bepalingen van het wetboek van Strafrecht of een eis tot schadevergoeding, zijn voor de vereniging extern.