PRIVACYBELEID VAN V.V. DE WILPER BOYS

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Voetbal Vereniging De Wilper Boys (hierna: De Wilper Boys) verwerkt van haar leden, ereleden, donateurs en sponsoren of andere belanghebbenden. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Indien je lid wordt van De Wilper Boys, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan De Wilper Boys verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de De Wilper Boys uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Volgens de wet mogen Persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor duidelijk omschreven en rechtmatig doel. Die rechtvaardiging bestaat in het geval van De Wilper Boys uit:

 1. een noodzakelijke verwerking om een gerechtvaardigd belang te dienen;
 2. de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene;
 3. het uitvoeren van een contract met een betrokkene;
 4. het voldoen aan een wettelijke plicht.
 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: v.v. De Wilper Boys, Plantsoen 9a, 9367 PG, De Wilp. KvK nummer 40024081 (KvK Groningen). De ledenadministratie is bereikbaar via secretaris@dewilperboys.nl.

 1. Welke gegevens verwerkt De Wilper Boys en voor welk doel?
 • In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 1. Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), ibannummer(s)
 4. Paspoort-, ID-kaart- of rijbewijsnummer.
 5. KNVB relatiecode (indien aanwezig)
  • De Wilper Boys verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 6. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 7. Je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Wilper Boys.
 8. Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van contributie, doorbelaste boetes, sponsorgelden en donaties te innen.
 9. Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen te verrichten als vergoeding voor uitgevoerde trainingen, cursussen en andere geleverde producten en/of uitgevoerde diensten t.b.v. De Wilper Boys.
 10. Paspoort-, ID-kaart- of rijbewijsnummer wordt gebruikt ter identificatie van leden in Sportlink (ledenadministratiepakket van de KNVB).
 11. KNVB relatiecode om je gegevens op te vragen in Sportlink.
  • De Wilper Boys gebruikt je naam, adres en email om je te blijven informeren middels het clubblad “KNAL” en bijbehorende nieuwsbrief van De Wilper Boys . Hierin wordt informatie over activiteiten, diensten en andere interessante onderwerpen over De Wilper Boys vermeld. Afmelding voor de “KNAL” en nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk door een email te sturen naar secretaris@dewilperboys.nl en knal@dewilperboys.nl.
 1. Beeldrecht
  • Tijdens de trainingen, wedstrijden en voetbal gerelateerde activiteiten bij/van De Wilper Boys worden regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van De Wilper Boys, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website van De Wilper Boys verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via secretarisdewilperboys.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.
  • Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de persoon niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van Leden kunnen worden opgenomen op de website ten behoeve van teamidentificatie.
 1. Bewaartermijnen
 • De Wilper Boys zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar.
 1. Delen met anderen
 • De Wilper Boys verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv tbv contributie inning), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Wilper Boys blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
 • De Wilper Boys neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretarisdewilperboys.nl

De Wilper Boys heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gegevens worden verwerkt via een beveiligde verbinding
 • Met leveranciers van applicaties die worden gebruikt om uw gegevens te verwerken zijn verwerkers overeenkomsten gesloten.
 • Het aantal personen dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt tot diegenen voor wie het noodzakelijk is in de uitvoering van hun functie
 • Vrijwilligers die voor hun functioneren binnen De Wilper Boys werken met persoonsgegevens zullen geïnstrueerd worden hoe ze op een goede en veilige manier met persoonsgegevens om kunnen gaan en zij zullen hiertoe ook de middelen tot hun beschikking hebben.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt De Wilper Boys gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. In de Sportlink voorwaarden zijn alle voorwaarden van de verwerkersovereenkomst opgenomen.
 1. In kaart brengen websitebezoek (cookies)
 • De Wilper Boys gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 • Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. De Wilper Boys aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.
 1. Inzage, wijzigen, verwijderen
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretarisdewilperboys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken (tip: Je kunt hiervoor de KopieId app van de overheid gebruiken). Dit ter bescherming van je privacy. De Wilper Boys zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. Stuur een mail naar secretaris@dewilperboys.nl.
 1. Klachten en vragen
 • Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Wilper Boys je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris via mail secretaris@dewilperboys.nl.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris. Stuur een mail naar secretaris@dewilperboys.nl.
 1. Wijzigingen
 • De Wilper Boys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ben je van mening dat er zaken ontbreken of niet correct zijn in dit privacy statement? Neem dan contact op met secretaris@dewilperboys.nl